Školkařské dny 2019

19. února 2019 Novinky

Začátek Roku 2019 se u školkařů nesl ve slavnostním duchu

V roce 2019 Svaz školkařů oslavuje mimořádnou událost – 100 let od založení prvního ČESKO – SLOVENSKÉHO školkařského spolku.

Školkařské dny patří již tradičně k akcím zahajujícím jarní sezónu. I letos se potkali okrasní školkaři s lesními a mimořádně i s ovocnými školkaři. Cílem společného setkání bylo navázat na pospolitost školkařského oboru, který před sto lety nebyl tak výrazně rozčleněn.

Postupem let došlo ke specializaci na okrasné, lesní a ovocné školkařství a to z důvodů přísné legislativy a úzkého výrobního zaměření jednotlivých oborů. Přesto je školkařství pouze jeden obor, který se může navzájem inspirovat a obohacovat cennými zkušenostmi.

Naplánované setkání se uskutečnilo ve dnech 12. až 13. února 2019. Nosným bodem celých školkařských dnů byl odborný seminář, rozdělených do 5-ti bloků. Programové zaměření bylo cíleno na styčná témata školkařského oboru napříč okrasným, lesním a ovocným školkařstvím.

Po celou dobu Školkařských dnů probíhala prezentace doplňkových služeb pro školkaře.

 

Partnerské firmy v letošním roce výrazně pomohly s financováním slavnostního průběhu Školkařských dnů. Pouze díky jejich velkorysosti bylo možno pozvat dva zahraniční přednášející a uspořádat společenský večer s hudbou a bohatým občerstvením.

V odpoledních hodinách prvního dne proběhlo separátní jednání valných hromad Sdružení lesních školkařů a Svazu školkařů ČR. Jednání valné hromady Svazu školkařů zahájil předseda Ing. Pavel Halama. Ve svém projevu shrnul roční činnost ve funkci předsedy SŠ ČR a upozornil na zásadní problémy, se kterými se SŠ ČR dlouhodobě potýká. Apeloval na solidaritu a jednotu mezi zahradníky, která se plně projevila při loňském katastrofálním suchu. Upozornil, že je nezbytná rehabilitace oboru zahradnictví v očích veřejnosti a zároveň připustil, že tato činnost byla dlouhodobě zanedbávána a rozhodně se změny ve vnímání oboru veřejnosti neuskuteční rychle. Pan předseda vyzval členy k převzetí osobní zodpovědnosti za budování obrazu školkařského oboru a vyzdvihl důležitost Svazu školkařů jako sjednocující organizace.
Pohled do budoucnosti byl věnován výstavě Zelená burza, na kterou byly přizvány i menší členské firmy, které přispějí tímto krokem k zvýšení skupiny vystavovatelů se zeleným materiálem a pestrosti vystavovaného sortimentu školkařského materiálu. Zmínka byla věnována i Zelenému portálu a nastínění potenciálu této elektronické encyklopedie.
Pietní vzpomínka byla věnována osobnostem školkařského světa, které v roce 2018 navždy opustily naše řady: panu Stanislavu Studenému, panu Bohuslavu Kalusovi, paní Dr. Aleně Hlavinové, panu Ing. Janu Zechmeisterovi, panu Petru Kadlčíkovi a panu Václavu Tomsovi.

V rámci oslav významného školkařského jubilea pan předseda jmenovitě poděkoval významným osobnostem Svazu školkařů ČR:

• panu Karlu Kaloušovi, který svou odbornou radou a kamarádským přístupem pomohl nejednomu školkaři.
• panu Ing. Václavu Truhlářovi za usilovnou a obětavou práci pro Svaz školkařů ČR
• panu Ing. Josefu Schuchovi, CSc. za rozvoj zahradnického řemesla
• Ing. Jiřímu Velebovi za neúnavnou práci pro Svaz školkařů a neutuchající zápal pro školkařské řemeslo.
Ing. Jiří Veleba byl jmenován čestným předsedou SŠ ČR a Ing. František Halama čestným členem SŠ ČR.
Gratulace byla zaslána i jubilantům, kteří se nemohli osobně dostavit. Mezi ně patří: Ing. Margit Tobolová, Zdeněk Přerovský, Ing. Jan Procházka, Josef Velechovský a Josef Tittelbach.

Novinky ve svazu

V rámci organizačního zjednodušení byly v letošním roce upraveny stanovy Svazu školkařů a došlo ke snížení členů předsednictva. V následných volbách bylo zvoleno předsednictvo v tomto složení:
Ing. Petr Franc, Ph.D., Ing. Pavel Halama, doc. Dr. Ing. Petr Salaš, Ing. Radek Horák, Ing. Karel Zeman, Franz Starkl,. Vlastimil Pasič, Ing. Ondřej Ottomanský, PhD. a Ing. Adam Studený. Kontrolní a revizní komise bude pracovat ve složení Ing. Jan Pich, Ing. Vojtěch Němec a Ing. Jiří Valtera.
Na prvním zasedání předsednictva byl předsedou SŠ ČR jednohlasně zvolen Ing. Pavel Halama a místopředsedou Vlastimil Pasič. Ing. Petr Franc, Ph.D byl zvolen jako třetí člen statutárního orgánu SŠ ČR.
Předsedou Kontrolní a revizní komise byl zvolen Ing. Jiří Valtera.

V roce 2019 přivítal Svaz školkařů ČR do svých řad hned 6 nových členů:

• Zahradnické potřeby Sinco, s.r.o.
• Okrasná školka Anna Nováková
• Trvalky- Hybš
• Gardeo s.r.o.
• Šprojcarovo zahradnictví
• Ořešáky Vaněk
• Byla otevřena i možnost spolkového člena, což následně využilo Sdružení lesních školkařů a Svaz školkařů Ovocnářské unie ČR.

Po odsouhlasení usnesení zakončil valnou hromadu Ing. Pavel Halama, který poděkoval všem zúčastněným a popřál jim mnoho zdaru do nového školkařského roku. Zároveň byli všichni pozváni na společenský večer, který se konal za přítomnosti významných hostů: Ing. Jiřího Horáka, předsedy SKF ČR, Ing. Jiřího Bartoše, předsedy Zahradních center CS, Ing. Martina Ludvíka, předsedy OU ČR a čestného předsedy SŠ ČR, Ing. Jiřího Veleby.

V rámci společného programu navazoval středeční program cyklem odborných přednášek a samostatným jednání valné hromady SŠ OUČR.

Text a foto
Ing. Marie Horáková